REGULAMIN CURAPROX SHOP POLSKA

I. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.
b. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu.
c. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez reprezentującą ją prawidłowo umocowaną osobę fizyczną.
d. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
e. Konto Klienta / Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności / usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto Klienta umożliwia w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień.
f. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 20 dni.
g. Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta. Każdorazowe utworzenie / zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail.
h. Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji.
i. Regulamin / Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę Klientom za pośrednictwem Sklepu. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 j.t. z późn. zm.).
j. Sklep – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL https://shop.curaprox.pl/.
k. Sprzedawca / Spółka – Curaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 205, 51-126 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000478433, NIP 8992747403, REGON 022265626, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: info@curaprox.pl, numer telefonu: +48 713 210 214.
l. Towar – rzeczy (towary) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Wszystkie towary oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe.
m.  Treść / Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu przez Sprzedawcę.
n. Umowa Sprzedaży / Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki.
o. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny / aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych.
p. Zamówienie – funkcjonalność udostępniana w ramach Sklepu, w ramach której Klient określa Towary jakie zamierza kupić oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia na zakup Towarów.

3. Korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówień, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

4. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków Sprzedawcy lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość usług Sprzedawcy, Sprzedawca jest też w każdym wypadku stroną Umowy o Świadczenie Usług.

5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie kierowane przez Sprzedawcę do Klientów zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

III. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące usługi:
a. Konto Klienta;
b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
c. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
d. umożliwianie Klientom korzystania z usług Koszyka;
e. umożliwianie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.

2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:
a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);
b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów;
c. umożliwianie dostępu do szczególnych Promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta.

3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta oraz (ii) akceptacji Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Założenie Konta nie jest wymagane aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług dobrowolne i bezpłatne.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta;
c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;
d. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
e. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
f. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów / wynagrodzeń;
g. niepodejmowania działań takich jak:
−    umieszczanie w Sklepie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
−    podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
−    modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów.

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Towaru.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób:
a. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka, po czym przechodzi do Zamówienia;
b. Klient posiadający Konto Klienta loguje się do swojego Konta i potwierdza w Zamówieniu aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta Klienta może na tym etapie założyć Konto lub też samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy;
c. Klient wprowadza / potwierdza adres dostawy i adres rozliczeniowy dla danego Zamówienia;
d. Klient wybiera opcję dostawy Zamówienia przez przewoźnika lub odbioru osobistego Zamówienia;
e. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
f. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”);
g. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka;
h. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, w celu dokonania płatności Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych;
i. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem rejestracji Zamówienia, lub też od razu wysyła do Klienta wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta, ewentualnie z informacją o braku możliwości jej przyjęcia. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

V. CENY

1. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w polskich złotych.

2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której Klient nie ponosi kosztów przesyłki Towaru.

3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia danej Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

VI. PŁATNOŚCI

1. Akceptowalne sposoby płatności są prezentowane w ramach Sklepu. Klient może wybrać jedną z poniższych form płatności za Zamówienie:
a. płatność “z góry” za pomocą przelewu elektronicznego – płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl prowadzonego przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A., lub też innego systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług przez dany podmiot;
b. gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze), w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem kuriera;
c. płatność gotówką przy osobistym odbiorze Zamówienia przez Klienta.

2. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 1 dzień roboczy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. W przypadku wyboru przez Klienta opcji osobistego odbioru Zamówienia, Zamówienie będzie gotowe do odbioru pod adresem ul. Kamieńskiego 205, 51-126 Wrocław najpóźniej następnego dnia roboczego – godzinę odbioru należy ustalić przed lub po złożeniu Zamówienia telefonicznie pod numerem +48 71 321 02 14.

2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostarczenia Zamówienia przez przewoźnika, na łączny czas oczekiwania na otrzymanie danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostawy przesyłki przez przewoźnika, z czego czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę jest następujący:
− Zamówienia złożone w dzień roboczy do godziny 14:00 będą przekazywane przewoźnikowi tego samego dnia;
− Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 14:00 lub w dzień wolny od pracy będą przekazywane przewoźnikowi następnego dnia roboczego;
natomiast czas dostawy Towaru przez przewoźnika wynosi co do zasady wynosi maksymalnie 2 dni robocze od momentu nadania przesyłki z Towarem przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu, przed zawarciem Umowy, o czasowych ograniczeniach w dostarczaniu Towaru.

4. Koszty dostawy przez przewoźnika Zamówień na łączną kwotę poniżej 100 zł brutto ponosi Klient – w takim wypadku koszt transportu wynosi 15,50 PLN brutto.

5. Klient nie ponosi kosztów dostawy Zamówień za kwotę powyżej 100 zł brutto.

6. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument ma prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z wyjątkiem przewidzianych przez przepisy prawa.

2. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy, w szczególności może skorzystać z formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: info@curaprox.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: ul. Kamieńskiego 205, 51-126 Wrocław.

4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, ostatniej partii lub części.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczone przez Konsumenta koszty dostarczenia Towaru.

7. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca – w ramach odrębnych warunków – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Towarów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Zwracane Towary należy odesłać na adres: ul. Kamieńskiego 205, 51-126 Wrocław.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

12. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

13. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Towaru.

14. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE / ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru składając jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie.

3. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jego rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer Zamówienia, datę zakupu Towaru, imię i nazwisko, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy w miarę możliwości dostarczyć dowód zakupu, którym może być np. kopia faktury lub paragonu, wydruk transakcji dokonanych za pomocą karty płatniczej, itp. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

4. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, na adres: Curaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 205, 51-126 Wrocław, na koszt Sprzedawcy.

5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie; obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady; Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady; Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

9. Reklamacje związane ze usługami świadczonymi przez Sprzedawcę drogą elektroniczną można składać w szczególności na adres e-mail: info@curaprox.pl. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jej rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta, tj. np. imię i nazwisko, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Sprzedawca rozpatruje reklamacje/pytania w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje Klienta o wyniku ich rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do Klienta o ich uzupełnienie.

10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

12. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 148 j.t. z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
b. wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 148 j.t. z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą; informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c. zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów (adres strony internetowej:  www.federacja-konsumentow.org.pl).

X. LICENCJA

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot na piśmie pod rygorem nieważności.

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta i przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:
a. pisemnej na adres Sprzedawcy;
b. wiadomości e-mail na adres info@curaprox.pl.

2. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

3. Sprzedawca swoje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas tworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.

4. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów – tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient narusza postanowienia pkt III.5.a, c-e, g Regulaminu (katalog zamknięty).

5. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 powyżej, może korzystać ze Sklepu po uprzednim uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu.

6. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

8. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

9. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie Regulaminu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

10. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania Klientowi informacji o zmianie. W przypadku Klientów zarejestrowanych, tj. posiadających Konto Klienta, mają oni prawo wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji, tj. w dniu 10 grudnia 2015 r.

2. Umowa Sprzedaży i Umowa o Świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim.

3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji usług, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go ze strony https://shop.curaprox.pl/download/regulamin_curaprox_shop_polska.pdf w formacie *.pdf a także sporządzić jego wydruk.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany przez niego adres e-mail.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostepnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany przez niego adres e-mail.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU CURAPROX SHOP POLSKA
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat : Curaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 205, 51-126 Wrocław, numer telefonu: +48 71 321 02 14 (koszt połączenia ze Sprzedawcą wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego), adres poczty elektronicznej: info@curaprox.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.